Skip to main content Skip to search

Archives for Uncategorized

Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
BCL Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Spółka”)
ul. Rakowicka 61/2, 31-521 Kraków
KRS 0000246499
NIP-UE PL6762309087
REGON 120154925
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Gospodarczy KRS

2. Kontakt w sprawach związanych z RODO
rodo@bcl.com.pl

3. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest:
– w odniesieniu do danych przekazywanych przy [cel] nawiązywaniu kontaktu w sprawach ogólnych oraz na wstępnym etapie zapytań ofertowych – dobrowolna i możliwa do odwołania w każdym czasie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO/GDPR);
– w odniesieniu do danych związanych z [cel] wykonywaniem zleceń – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO/GDPR;
– w odniesieniu do danych związanych z [cel] zabezpieczeniem interesów wynikających ze zrealizowanych zleceń (np. dla potrzeb możliwości wykazania prawidłowości wykonanego zlecenia, dochodzenia roszczeń z tytułu wykonanych zleceń) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO/GDPR;
– jeżeli w przekazanych przez Państwa danych będą znajdować się dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO/GDPR, podstawą ich przetwarzania będzie Państwa odrębnie wyrażona, dobrowolna, wyraźna i możliwa do odwołania w każdym czasie zgoda określona w art. 9 ust. 1 lit. a) RODO/GDPR, w innym przypadku dane te nie będą przez Spółkę przetwarzane i zostaną niezwłocznie usunięte.

4. Przekazane przez Państwa dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych (np. do czasu upływu okresu przedawnienia w przypadku danych umożliwiających dochodzenie roszczeń z wykonanych zleceń czy do czasu cofnięcia zgody w przypadku danych dotyczących kontaktu w sprawie współpracy), nie krótszy niż wynikający z nałożonych obowiązków prawnych (np. w przypadku minimalnego okresu przechowywania dokumentacji księgowej, jeśli prawo nakazuje przechowanie danych osobowych klienta).

5. Do przekazanych przez Państwa danych osobowych dostęp będą mieli wyłącznie pracownicy lub (odpowiednio zobowiązani do poufności) podwykonawcy Spółki i tylko w niezbędnym zakresie. W uzasadnionych przypadkach, w razie gdyby Spółka została do tego prawnie zobowiązana, dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa podmiotom.

6. W związku z przekazywaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (prawo do uzyskania potwierdzenia czy Spółka przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania) oraz otrzymania ich kopii;
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
– prawo do żądania od Spółki ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– prawo do żądania od Spółki usunięcia danych osobowych;
– prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych w oparciu o wyrażoną zgodę (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
– prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W uzasadnionych (np. dotyczących szczególnych zleceń) przypadkach Spółka może odrębnie przedstawić inne zasady przetwarzania danych osobowych, dostosowane do okoliczności. W takim przypadku pierwszeństwo będą miały zasady szczególne.

_______________

Spółka stosuje także zasady poufności w odniesieniu do przekazywanych danych z zakresu tajemnicy przedsiębiorstwa innych podmiotów (Klientów biznesowych, innych podmiotów biznesowych będących przedmiotem prac). Na żądanie Klienta przekazywana jest odrębna klauzula w tym zakresie.

Read more

Dane identyfikacyjne Spółki

BCL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

Adres siedziby:
ul. Rakowicka 61/2, 31-521 Kraków

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy
KRS: 0000246499
NIP: 6762309087
REGON: 120154925

Sposób reprezentacji:
Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

Read more