Skip to main content Skip to search

Usługi

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstw

Podnoszenie wartości rynkowej i transakcyjnej firm
  W ramach tego zakresu oferujemy m.in.:

 • wycenę aktualnej wartości firmy
 • identyfikację możliwych do osiągnięcia celów średnio i długookresowych
 • analizę czynników ryzyka i możliwości ich minimalizacji
 • opracowanie strategii wzrostu wartości firmy
 • doradztwo w procesie implementacji strategii
Przygotowanie firm do sprzedaży
  Nasze usługi w tym zakresie obejmować mogą m.in.:

 • opracowanie strategii naprawczej
 • opracowanie strategii wzrostu wartości firmy
 • przeprowadzenie badania due diligence sprzedawanej firmy
 • wycenę wartości sprzedawanej firmy
 • doradztwo w negocjacjach ceny i pozostałych warunków sprzedaży firmy
Nowe przedsięwzięcia biznesowe
  Nasze usługi w tym zakresie obejmować mogą m.in.:

 • analizę opłacalności przedsięwzięcia
 • przygotowanie profesjonalnej dokumentacji przedsięwzięcia
 • opracowanie memorandum informacyjnego
 • przygotowanie oferty inwestycyjnej
 • poszukiwanie inwestora
 • poszukiwania partnerów
 • poszukiwania przedsiębiorstw do przejęcia
 • organizacja finansowania
 • opracowanie koncepcji utworzenia nowego podmiotu
 • przygotowanie projektów umów i statutów spółek, statutów stowarzyszeń, fundacji itp.
Wykupy i inwestycje w spółki poza publicznym obrotem
  Doradzamy m.in. przy następujących przedsięwzięciach:

 • wykupy lewarowane (LBO – Leverage Buy-Out)
 • wykupy menedżerskie (MBO – Managment Buy-Out)
 • private equity (PE – inwestycje kapitałowe w spółki poza publicznym obrotem)
 • venture capital (VC – inwestycje kapitałowe w spółki rozpoczynające działalność)
 • partnerstwo publiczno-prywatne
Feasibility study, biznesplany
  Przygotowujemy m.in.:

 • biznes plany
 • feasibility studies (studia wykonalności)
 • pre-feasibility studies (studia przedinwestycyjne)
 • analizy finansowo-ekonomiczne
 • memoranda inwestycyjne
 • projekty inwestycyjne
 • analizy branżowe

Doradztwo strategiczne

Opracowanie i implementacja strategii wzrostu przedsiębiorstw
  Nasze usługi w tym zakresie obejmować mogą m.in.:

 • analizy opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • analizy źródeł finansowania
 • analizy struktury kapitałowej
 • analizy ryzyka walutowego
 • analiza innych ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
Analizy strategiczne
  Nasze usługi w tym zakresie obejmować mogą m.in.:

 • analizy opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • analizy źródeł finansowania
 • analizy struktury kapitałowej
 • analizy ryzyka walutowego
 • analiza innych ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
Restrukturyzacja przedsiębiorstw
  Nasze usługi w tym zakresie obejmować mogą m.in.:

 • analizę stanu przedsiębiorstwa
 • identyfikację potrzebnych działań restrukturyzacyjnych
 • analizę czynników ryzyka i możliwości ich minimalizacji
 • opracowanie szczegółowej strategii restrukturyzacyjnej
 • implementację działań restrukturyzacyjnych
 • doradztwo w zarządzaniu kosztami
 • wdrażanie systemów controllingu i budżetowania
Zarządzanie projektami wdrożeniowymi
  W ramach tego zakresu oferujemy w szczególności:

 • ocena skuteczności i metodologii prowadzonego projektu
 • doradztwo dla kierownika projektu
 • nadzór nad wdrażaniem systemów
 • przejęcie pełnej odpowiedzialności za zarządzanie projektem

Przekształcenia kapitałowe

Fuzje i przejęcia spółek (M&A)
  Nasze usługi w tym zakresie obejmować mogą kompleksowe doradztwo przy przeprowadzaniu fuzji i przejęć (M&A – Mergers and Acquisitions):

 • due dilligence, audyt i wycenę przejmowanych lub łączonych podmiotów
 • analizę ryzyka przedsięwzięcia i sposobów jego ograniczenia
 • analizę korzyści, opłacalności i rekomendację ścieżki
 • opracowanie strategii przejęcia
 • przygotowanie planu połączenia wraz z niezbędnymi załącznikami
 • opracowanie koniecznych wniosków do sądów i organów administracyjnych
 • doradztwo w negocjacjach parytetów, cen, spraw pracowniczych
 • doradztwo w procesie rejestracji połączeń
 • doradztwo w rozliczeniu fuzji lub przejęcia
Podziały i przekształcenia spółek
  Nasze usługi w tym zakresie obejmować mogą kompleksowe doradztwo przy przeprowadzaniu podziałów i przekształceń:

 • due dilligence, audyt i wycenę podmiotów
 • analizę ryzyka przedsięwzięcia i sposobów jego ograniczenia
 • analizę korzyści, opłacalności i rekomendację ścieżki
 • opracowanie strategii działania
 • przygotowanie planu podziału lub przekształcenia wraz z niezbędnymi załącznikami
 • opracowanie koniecznych wniosków do sądów i organów administracyjnych
 • doradztwo w negocjacjach parytetów, cen, spraw pracowniczych
 • doradztwo w procesie rejestracji podziału lub przekształcenia
 • doradztwo w rozliczeniu podziału lub przekształcenia
Tworzenie aliansów i konsorcjów
  Nasze usługi w tym zakresie obejmować mogą m.in.:

 • poszukiwanie potencjalnych partnerów
 • przeprowadzenie audytu lub due diligence partnera
 • ocenę ryzyka przedsięwzięcia i sposobów jego ograniczenia
 • analizę korzyści, opłacalności i rekomendację ścieżki
 • opracowanie strategii działania
 • przygotowanie oferty współpracy
 • opracowanie umów regulujących ramy organizacyjno-prawne współpracy
Wskazanie i implementacja optymalnych form działalności