Skip to main content Skip to search

Usługi

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstw

Od kilkunastu lat zajmujemy się zagadnieniami wartości rynkowej. Naszą specjalizacją jest ustalanie wartości (szacowanie) przedsiębiorstw, ich zorganizowanych części, praw udziałowych oraz składników niemajątkowych i majątkowych.

Weryfikujemy wyceny i szacujemy wartość rynkową spółek, oddziałów, działalności gospodarczych osób fizycznych, usług, transakcji, instalacji, kapitału intelektualnego i ludzkiego, marek, oprogramowania, patentów, know-how itp.

W ramach wyceny stosujemy – zależnie od celu wyceny i specyfiki przedmiotu wyceny – wszystkie podstawowe podejścia (majątkowe, porównawcze, dochodowe, hybrydowe), powszechnie uznane metody i standardy wyceny.

Wycena przedsiębiorstw
  W ramach tego zakresu oferujemy m.in.:

 • wycenę aktualnej (lub na inny wskazany dzień w przeszłości) wartości przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub praw udziałowych (akcje, udziały, udział kapitałowy)
 • wycenę pełną, uproszczoną lub tzw. kalkulację wartości
 • oszacowanie różnych kategorii (standardów) wartości zależnie od potrzeb (godziwa wartość rynkowa, wartość inwestycyjna, wartość sprawiedliwa, wartość wewnętrzna)
 • wyceny pakietów mniejszościowych i większościowych
 • doradztwo w sporach związanych z wyceną przedsiębiorstwa
Przygotowanie firm do zbycia
  Nasze usługi w tym zakresie obejmować mogą m.in.:

 • opracowanie strategii naprawczej
 • opracowanie strategii wzrostu wartości przedsiębiorstwa
 • przeprowadzenie badania due diligence sprzedawanego przedsiębiorstwa
 • wycenę wartości sprzedawanego przedsiębiorstwa
 • doradztwo w negocjacjach ceny i pozostałych warunków sprzedaży przedsiębiorstwa
Nowe przedsięwzięcia biznesowe
  Nasze usługi w tym zakresie obejmować mogą m.in.:

 • analizę opłacalności przedsięwzięcia
 • przygotowanie profesjonalnej dokumentacji przedsięwzięcia
 • opracowanie memorandum informacyjnego
 • przygotowanie oferty inwestycyjnej
 • poszukiwanie inwestora
 • poszukiwania partnerów
 • poszukiwania przedsiębiorstw do przejęcia
 • organizacja finansowania
 • opracowanie koncepcji utworzenia nowego podmiotu
 • przygotowanie projektów umów i statutów spółek, statutów stowarzyszeń, fundacji itp.
Wykupy i inwestycje w spółki poza publicznym obrotem
  Doradzamy m.in. przy następujących przedsięwzięciach:

 • nabycie przedsiębiorstwa lub udziału
 • wykupy lewarowane (LBO – Leverage Buy-Out)
 • wykupy menedżerskie (MBO – Managment Buy-Out)
 • private equity (PE – inwestycje kapitałowe w spółki poza publicznym obrotem)
 • venture capital (VC – inwestycje kapitałowe w spółki rozpoczynające działalność)
 • partnerstwo publiczno-prywatne
Feasibility study, biznesplany
  Przygotowujemy m.in.:

 • biznes plany
 • feasibility studies (studia wykonalności)
 • pre-feasibility studies (studia przedinwestycyjne)
 • due-diligence
 • analizy finansowo-ekonomiczne
 • memoranda inwestycyjne
 • projekty inwestycyjne
 • analizy branżowe

Doradztwo strategiczne

Opracowanie i implementacja strategii wzrostu przedsiębiorstw
  Nasze usługi w tym zakresie obejmować mogą m.in.:

 • analizy opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • analizy źródeł finansowania
 • analizy struktury kapitałowej
 • analizy ryzyka walutowego
 • analiza innych ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
Analizy strategiczne
  Nasze usługi w tym zakresie obejmować mogą m.in.:

 • analizy opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • analizy źródeł finansowania
 • analizy struktury kapitałowej
 • analizy ryzyka walutowego
 • analiza innych ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
Restrukturyzacja przedsiębiorstw
  Nasze usługi w tym zakresie obejmować mogą m.in.:

 • doradztwo restrukturyzacyjne
 • analizę stanu przedsiębiorstwa
 • identyfikację potrzebnych działań restrukturyzacyjnych
 • analizę czynników ryzyka i możliwości ich minimalizacji
 • opracowanie szczegółowej strategii restrukturyzacyjnej
 • implementację działań restrukturyzacyjnych
 • doradztwo w zarządzaniu kosztami
Zarządzanie projektami wdrożeniowymi
  W ramach tego zakresu oferujemy w szczególności:

 • ocena skuteczności i metodologii prowadzonego projektu
 • doradztwo dla kierownika projektu
 • nadzór nad wdrażaniem systemów
 • przejęcie pełnej odpowiedzialności za zarządzanie projektem

Przekształcenia kapitałowe

Fuzje i przejęcia spółek (M&A)
  Nasze usługi w tym zakresie obejmować mogą kompleksowe doradztwo przy przeprowadzaniu fuzji i przejęć (M&A – Mergers and Acquisitions):

 • due dilligence, audyt i wycenę przejmowanych lub łączonych podmiotów
 • analizę ryzyka przedsięwzięcia i sposobów jego ograniczenia
 • analizę korzyści, opłacalności i rekomendację ścieżki
 • opracowanie strategii przejęcia
 • przygotowanie planu połączenia wraz z niezbędnymi załącznikami
 • opracowanie koniecznych wniosków do sądów i organów administracyjnych
 • doradztwo w negocjacjach parytetów, cen, spraw pracowniczych
 • doradztwo w procesie rejestracji połączeń
 • doradztwo w rozliczeniu fuzji lub przejęcia
Podziały i przekształcenia spółek
  Nasze usługi w tym zakresie obejmować mogą kompleksowe doradztwo przy przeprowadzaniu podziałów i przekształceń:

 • due dilligence, audyt i wycenę podmiotów
 • analizę ryzyka przedsięwzięcia i sposobów jego ograniczenia
 • analizę korzyści, opłacalności i rekomendację ścieżki
 • opracowanie strategii działania
 • przygotowanie planu podziału lub przekształcenia wraz z niezbędnymi załącznikami
 • opracowanie koniecznych wniosków do sądów i organów administracyjnych
 • doradztwo w negocjacjach parytetów, cen, spraw pracowniczych
 • doradztwo w procesie rejestracji podziału lub przekształcenia
 • doradztwo w rozliczeniu podziału lub przekształcenia
Tworzenie aliansów i konsorcjów
  Nasze usługi w tym zakresie obejmować mogą m.in.:

 • poszukiwanie potencjalnych partnerów
 • przeprowadzenie audytu lub due diligence partnera
 • ocenę ryzyka przedsięwzięcia i sposobów jego ograniczenia
 • analizę korzyści, opłacalności i rekomendację ścieżki
 • opracowanie strategii działania
 • przygotowanie oferty współpracy
 • opracowanie umów regulujących ramy organizacyjno-prawne współpracy
Wskazanie i implementacja optymalnych form działalności

Oferujemy m.in. doradztwo w zakresie diagnozy, rekomendacji i pomocy przy wdrożeniu form prawnoorganizacyjnych prowadzonych aktywności gospodarczej.